قیمت شماره های زیر به ريال می باشد

  • قیمت خطوط اختصاصی 1000

قیمت (ریال)

تعداد ارقام

نمونه شماره

ردیف

سفارشی

غیرسفارشی

300,000

135,000 

14

1000XXXXXXXXXX

1

700,000

350,000

13

1000XXXXXXXXX

2

1,400,000

700,000

12

1000XXXXXXXX

3

2,700,000

1,400,000

11

1000XXXXXXX

4

4,000,000

1,800,000

10

1000XXXXXX

5

5,000,000

2,500,000

9

1000XXXXX

6

7,000,000

3,500,000

8

1000XXXX

7

35,000,000

7

1000XXX

8

60,000,000

6

1000XX

9

  • قیمت خطوط اختصاصی 3000

قیمت (ریال)

تعداد ارقام

نمونه شماره

ردیف

150,000

14

3000XXXXXXXXXX

1

900,000

12

3000XXXXXXXX

2

1,000,000

10

3000XXXXXX

3

استعلام شود

9

3000XXXXX

4

استعلام شود

8

3000XXXX

5

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد

  • قیمت خطوط اختصاصی 2000

قیمت (ریال)

تعداد ارقام

ردیف

سفارشی

غیر سفارشی

خیلی رند

رند

نیمه رند

غیررند

استعلام شود

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

12

1

استعلام شود

10,000,000

7,000,000

5,000,000

4,000,000

10

2

استعلام شود

15,000,000

10,000,000

8,000,000

7,000,000

9

3

استعلام شود

25,000,000

16,000,000

14,000,000

12,000,000

8

4

قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد

  • قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت

قیمت (ریال)

تعداد ارقام

نمونه شماره

ردیف

500,000

10

021XXXXXXXX

1

5,500,000

7

021XXXXX

2

6,600,000

6

021XXXX

3